Bibliografia selektywna

 • Publikacje o charakterze źródłowym
 1. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, cz. 1, wstęp. J. Żaryn, red. J. Mysiakowska, wybór i opracowanie: J. Gołebiewski, J. Mysiakowska, A.K. Piekarska, Warszawa 2009; cz. 2: Śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, wstęp i oprac. J. Gołębiewski, Warszawa 2014.    
 2. Ballada o żołnierzu z Bartoszyc, red. M. Okęcka-Bromkowa, Włocławek 2000.
 3. Bereś W., Skoczylas J., Gen. Kiszczak mówi… prawie wszystko, Warszawa 1991.
 4. Bogucki T., Moje wspomnienia o ks. Jerzym Popiełuszce, Warszawa 1986.
 5. Chrostowski W., Świadectwo. Dokumenty, [b.m.w.], 1991.
 6. Dokumenty. Październik 1984, „Zeszyty Historyczne” 1985, nr 71.
 7. Fredro-Boniecki T., Wychodzenie z piekła. Dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego, Warszawa 1991. 
 8. Fredro-Boniecki T., Zwycięstwo księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim, Warszawa 1991.
 9. Herold J., Ostatni dzień ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomnienia bydgoszczan, Bydgoszcz 2004.
 10. Jestem gotowy na wszystko. Ks. Jerzy Popiełuszko, Warszawa 1997.
 11. Kochany Księże Jurku... Listy do księdza Jerzego Popiełuszki, red. A. Zagrodzki, Warszawa 1985.
 12. Kościół w stanie wojennym. Wybór dokumentów z Archiwum Akt Nowych, oprac. T. Krawczak, C. Wilanowski, Warszawa 2008.
 13. Ks. Jerzy Popiełuszko. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982–1984, red. G. Bartoszewski, Z. Grzelczyk, G. Kalwarczyk, K. Soborak, Warszawa 2004.
 14. Ks. Jerzy Popiełuszko. Życie i śmierć. Dokumenty i wspomnienia, Paris 1986.
 15. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych (14 IX 1947–19 X 1984), Częstochowa 1984. 
 16. Lammich S., Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty, London 1986.
 17. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
 18. Męczennik prawdy i nadziei, oprac. A. Lewek, Warszawa 1986.
 19. Modlitwa za Polskę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich, red. P. Czartoryski-Sziler, Szczecinek 2004.
 20. Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 1985.
 21. Msza święta za ojczyznę, Warszawa 1986.
 22. Mysiakowska J., Ksiądz Jerzy Popiełuszko w donosach TW ps. „Jankowski”, „Glaukopis” 2009, nr 13–14. 
 23. Orszulik A., Czas przełomu. Notatki z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa–Ząbki 2006.
 24. Popiełuszko J., Bać się tylko zdrady Chrystusa, Wrocław 1985.
 25. Popiełuszko J., Cena miłości Ojczyzny, Rzym 1985.
 26. Popiełuszko J., Dobrego dnia!... Myśli na każdy dzień roku, oprac. J. Sochoń, Częstochowa 2002.
 27. Popiełuszko J., Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady, oprac. J. Sochoń, Warszawa 2000.
 28. Popiełuszko J., Kazania 1982–1984, oprac. J. Sochoń, Warszawa 1998.  
 29. Popiełuszko J., Kazania patriotyczne. Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce. Styczeń 1982 – sierpień 1984 – 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja, Paris 1984.  
 30. Popiełuszko J., Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie. Wywiady. Słowo ostatnie, Warszawa 1984.
 31. Popiełuszko J., Myśli, przypomnienia, ostatnie słowa, oprac. E. Kownacka, A. Wojnowski, Lublin 2002.
 32. Popiełuszko J., Myśli wyszukane, wybór J. Sochoń, Kraków 2001.
 33. Popiełuszko J., Słowa do narodu. Kazania, modlitwy, zapiski z lat 1980–1984, Warszawa 2007. Popiełuszko J., Zapiski 1980–1984, Paris 1985.
 34. Popiełuszko J., Zło dobrem zwyciężaj, Częstochowa 2010. 
 35. Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, cz. 1: Wyjaśnienia oskarżonych, akt oskarżenia przeciwko generałom Władysławowi Ciastonowi i Zenonowi Płatkowi, cz. 2: Zeznania świadków, red. M. Bielska, I. Kowalska, Warszawa 1992.
 36. Raina P., Kościół w PRL. Dokumenty, t. 3: 1975–1989, Poznań–Pelplin 1996.
 37. Raina P., Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu, t. 2: 1982–1989, Warszawa 1995.
 38. Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego, red. P. Raina, Warszawa 2006.
 39. Śledziewska J., Jest wciąż wśród nas. Wspomnienia, świadectwo, refleksje, Warszawa 1994. Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993.
 40. Wspomnienia o księdzu Jerzym, red. J. Płaska, Warszawa 2000.
 41. Zwyciężyłeś – zwyciężaj, [b.m.w.] 1985.
 42. Zwyczajna parafia. Wspomnienia, przeżycia i przemyślenia spisane na 50-lecie parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, Warszawa 1999. 

 

 • Opracowania
 1. Badora B., Szymańska J., Kult ks. Jerzego Popiełuszki w świetle danych statystycznych i świadectw materialnych, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3.
 2. Baliński J., Zatapiany dzwon. Ks. J. Popiełuszko wśród nas, Warszawa 1998.
 3. Bogu i Ojczyźnie, red. J. Płaska, T. Janek, Warszawa 1998.
 4. Bogucki T., W hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce. W służbie Bogu Kościołowi Ojczyźnie, Warszawa 1987.
 5. Branach Z., Piętno księżobójcy. Operacja Popiełuszko. Rzecz o „zbrodni czterdziestolecia”, Toruń 2005.
 6. Czaczkowska E., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2008.
 7. Czuwamy. Służby przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki 1984–1994, cz. 1, red. M. Jaworski, J. Marczak, P. Nitecki, J. Płaska, J. Wroczyńska, Warszawa 1995; cz. 2, red. J. Płaska, Warszawa 1996.
 8. Daszkiewicz K., Kulisy zbrodni. Dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań 1994.
 9. Daszkiewicz K., Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki raz jeszcze, Poznań 2004.
 10. Daszkiewicz K, Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 2000.
 11. Daszkiewicz K., Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań 1990.
 12. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003.
 13. Kąkolewski K., Ksiądz Jerzy w rękach oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa 2004.
 14. Kindziuk M., Cuda księdza Jerzego, Kraków 2016.
 15. Kindziuk M., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Opowieść o chwalebnym życiu, męczeńskiej śmierci i rosnącym kulcie zamordowanego w 1984 roku kapelana „Solidarności”, Warszawa 2004.
 16. Kindziuk M., Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2004.
 17. Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. W.J. Wysocki, Warszawa 2004.
 18. Kotański J., Nagroda dla księdza. Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984), Lublin 2004.
 19. Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik. 19 październik 1984, red. J. Aptacy, Warszawa 2006.
 20. Lesiński A., Służba wojskowa kleryków w PRL (1959–1989), Olsztyn 1995.
 21. Lewek A., Bibliografia ks. Jerzego Popiełuszki [1984–2004], „Ateneum Kapłańskie” 2004, nr 143, z. 3.
 22. Lewek A., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu, Warszawa 1998.
 23. Lewek A., Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko, Warszawa 1986.
 24. Malacki Z., Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki u grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa 1999.
 25. Malacki Z., Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2002.
 26. Mój krzyk Ojczyzny był krzykiem. 20. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, red. J. Korcz, Warszawa 2004.
 27. Nitecki P., Znak zwycięstwa. Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984), Warszawa 2002.
 28. Paśko-Paśkiewicz A., Makabryczne morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki (tło i kulisy zbrodni w świetle procesu toruńskiego), [b.m.w.] 1990.
 29. Poniński A., Proces. Zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki przed sądem w Toruniu, Poznań 2005.
 30. Raina P., Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. 1: W służbie Kościoła, cz. 2: Proces Toruński, red. P. Raina, Olsztyn 1990.
 31. Ruane K., Racja stanu. Zabić księdza, tłum. D. Chylińska, Kraków 2004.
 32. Setlak A., Służba wojskowa alumnów WDS w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów, Olsztyn 2002.
 33. Sikorska G., Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko, Warszawa 1991.
 34. Sochoń J., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2001. 
 35. Sochoń J., Rekolekcje z... Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2001.
 36. Socci A., Mroki nienawiści, Kraków 2003.
 37. Sprawcy byli nieobecni. Proces morderców ks. Jerzego Popiełuszki, red. M.P. Krzyżański, L. Lechowicz, B. Wierzbiański, Nowy Jork 1986.
 38. Sumara Z., Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 1981–1985 w świetle podziemnych publikacji i prasy polityczno-związkowej ukazującej się w kraju, Tarnów 2001.
 39. Sumliński W., Kto naprawdę Go zabił?, Warszawa 2005.
 40. Turno J., Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, Wrocław 1989.
 41. Zieleniewski M., Rozkaz: zabić!, Piła 1990.
 42. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1984–1989), Warszawa 2003. 
 43. Żurek J., W obliczu śmierci. Zabójstwa osób duchownych w powojennej Polsce (1944–1989) [w:] Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944–1989, red. A. Grześkowiak, Lublin 2004.

 

 • Leksykony, słowniki
 1. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, t. 1–3, red. J. Myszor, Warszawa 2002–2006.
 2. Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 1–3, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Warszawa 2000–2006.